HÖVLIGHET PÅ JOBBET

Att vara vänliga mot varandra på arbetsplatsen har stor betydelse för hur medarbetarna mår. I en studie på ett sjukhus i Kanada fick specialutbildade personer i uppdrag att träna arbetsgrupper i hövligt beteende. Inga andra insatser gjordes i denna ganska tuffa sjukhusmiljö där både hot och våld förekom. Men insatsen hade dramatiska effekter.

Sjukfrånvaron minskade med 38 procent. Stressrelaterade problem minskade, utmattning och cynism minskade, relationerna förbättrades och arbetsglädjen och engagemanget ökade! Dan Hasson, är stressforskare och docent i folkhälsovetenskap och han menar att förklaringen till detta ligger i människans behov att av känna sig trygg på jobbet. Ohövlighet uppfattas av hjärnan som ett hot vilket leder till att responsen blir ilska, rädsla och hämndlystnad. Det drar igång vårt hotsystem, det vill säga hjärnans limbiska system väcks till liv.

Organisationer vinner på att uttala regler för hur man ska bete sig på arbetsplatser menar Hasson. Detta görs ofta genom värdeord men de tappar betydelse om de inte kopplas till direkta beteenden. 

Vi människor har en del gemensamma sociala triggers som drar igång det limbiska systemet och då försämras förmågan att både samarbeta och lära. Därför är det av stor vikt för en arbetsplats att känna till och förebygga sociala triggers. Två av dem är känslan av tillhörighet och kontroll. Båda två triggar igång hotsystemet när vi blir otrevligt bemötta och känner att vi inte är bland vänner (tillhörighet) och när vi inte vet vilka regler som gäller för såväl hårda som mjuka värden (kontroll).

Så när ni har möte nästa gång – varför inte diskutera vilka beteenden ni vill ha på er arbetsplats. Kanske blir hövlighet er nyckel till framgång!

Vill du veta mer om känslohjärnan – kontakta Hajja Hjärnfokus för en föreläsning eller workshop! 

Dela inlägg:

Fler inlägg: