Stress, prestationer och lärprocesser

Det kommer väl knappast som en nyhet att stress kan ha en negativ inverkan på prestationer. I en stressad situation kan det både vara svårt att förstå en instruktion, lösa ett logiskt problem eller plocka fram information från långtidsminnet. Ett sätt att hantera stressen är att synliggöra mekanismerna bakom den och hur stressen påverkar tänkandet. Först när du förstår olika faktorer som är inblandade i lärprocesser kan du vinna kontroll över ditt lärande. Hur kan faktorn social stress påverka dina prestationer?

 

Social stress och prestationer

Social stress, stereotypt hot, handlar om att du stressas av vad du tror att andra personer förväntar sig av dig. Forskare vid Standford University i USA har undersökt hur allmänhetens uppfattning om olika gruppers intelligens (presterar sämre på intelligenstester) påverkade deras faktiska prestationer. Testresultat visade att grupper som var medvetna om den allmänna uppfattningen var rädda att bekräfta stereotypen, vilket i sin tur ledde till sämre prestationer (här: svarta amerikaner). I andra tester ville man undersöka hur stereotypt hot påverkade  matteprestationer (här: kvinnor). När testet presenterades som ett matematiktest där skillnader i testresultaten kunde bero på könsskillnader, presterade kvinnor fyrtio procent sämre än kontrollgruppen, medan männens prestation inte påverkades nämnvärt.

En tolkning som lyfts fram är att negativa förväntningar skapar stress som i sin tur påverkar arbetsminnet som i nästa led försämrar det logiska tänkandet. Arbetsminnet hjälper dig nämligen att hålla kvar information som du behöver för att lösa problem (inlärning, läsförståelse och logiskt tänkande). Men eftersom arbetsminnet är stresskänsligt försämras arbetsminneskapaciteten när din stressade kropp producerar kortisol och noradrenalin.

 

Att synliggöra och ta kontroll över lärande

För den som har mött flertalet misslyckanden i sitt lärande är det lätt att hamna i en negativ spiral och att man bär med sig dem från exempelvis högstadiet till gymnasiet, eller från högskolan till kompetensutvecklingen på jobbet. Man förväntar sig kanske att misslyckas och att samma förväntan delas av den nuvarande läraren. Helt klart stressande.

För dig som undervisar är det av största vikt att berätta om att den nuvarande lärsituationen inte har någon koppling till tidigare negativa erfarenheter. Berätta om stereotypt hot och hur den sociala stressen påverkar prestationer. Flytta fokus från fördomar mot andra viktiga lärstrategier: om vikten av att anstränga sig över tid, att lyssna på feedback, att leta efter information i “misslyckanden” istället för att se dem som ett kvitto på en förväntad oförmåga.

Att förstå lärprocesser är ett sätt att ta kontroll över sitt eget lärande. Först när man förstår lärprocesserna kan man äga sitt eget lärande och slippa luta sig mot falska fördomar och uddlösa strategier.

 

Dela inlägg:

Fler inlägg: